Page 27 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Omsorgs­
tjenesten
Sørøya tenker
nytt
Omsorgstjenesten Sørøya har fulgt
Helsedirektoratets anbefalinger og
tilsatte kommunepsykolog. Gøril Eli-
sabeth Brox er 42 år, ble utdannet
psykolog i 2000, og godkjent som spe-
sialist i klinisk voksen psykologi.
Brox sin erfaringsbakgrunn er ett
års arbeid på PPT i Balsfjord og ti år
på Psykologisk senter for Tromsø og
omegn. Hennes arbeidsoppgaver som
kommunepsykolog består blant annet i
veiledning og undervisning av ansatte
i Omsorgstjenesten Sørøya. Hun job-
ber dessuten i støttegruppen til Tromsø
kommune overfor overlevende og pårø-
rende etter terrorhendelsen på Utøya.
Tekst og bilde: Katrin Reil Conradi
Takker for
samarbeidet
Vår kjære kollega Gerd J. Sarre går av
med pensjon og slutter 15. september,
etter 31 år som ansatt i Kvamstykket
barnehage. Alle venner og kolleger i
barnehagen ønsker henne alt godt og
takker for årene som har vært.
Starter på
Eiendom
Asle Ræder
startet i ny jobb på Eien-
dom i august. Asle er utdannet sivil-
ingeniør og har tidligere arbeidet som
prosjektleder i rådgivende ingeniør-
firma og som prosjektleder på Vann
og avløp.
– I den nye stillinga skal jeg arbeide
med prosjekter innenfor Tromsøpakke
2, i tillegg til andre varierte vei- og
anleggsprosjekter, sier Asle Ræder.
Veteraner i Nansenveien
barnehage
Sigfrid Westerås og Jorid Alstad
hadde sine siste arbeidsdager i
Nansenveien barnehage i juli. Begge
flyttet fra Solborg daghjem med ti
multifunksjonshemmede barn i 1982.
Westerås ble utdannet førskolelærer
i Bergen i 1966. I 1976 tok hun 1.avde-
ling spesial pedagogikk og 2. avd. spe-
sial pedagogikk i 1995. Hun har jobbet
i Tromsø kommune siden 1974, først ett
år på Bjerkely skole og deretter 15 år
på Prestvannet skole som lærer. Hun
begynte som spesialpedagog i Nan-
senveien barnehage 1990.
Alstad tok førskole­lærer­utdanning
ved Høgskolen i Tromsø i 1976. Jorid
begynte sin karriere i juni 1976 på Kro-
ken førskole. Etter to år begynte hun
på Solborg daghjem, og fra 1989 har
hun jobbet som pedagogisk leder ved
Nansenvegen barnehage.
Alle kollegaer ønsker Sigfrid og
Jorid lykke til videre og takker for god
arbeidsinnsats i alle årene de har tje-
nestegjort i Tromsø kommune.
Ny vaktmester
på rådhuset
John Anders Syltran Olsen er begynt
som ny vaktmester på rådhuset og har
tatt over stillinga etter Olav Kufaas. Han
kommer fra en annen vaktmesterstil-
ling i Eiendom, da med arbeidssted
Sør-Tromsøya sykehjem.
Ny prosjekt–
leder for
Tromsømarka
Henrik Romsaas, oslogutt på snart 38
år, startet på Eiendom i august. Han
har bodd halve livet i Tromsø, samt
ett år på folkehøgskole med friluftsliv
i Lofoten. Romsaas studerte biologi /
økologi på UiT og skrev en hovedfag-
soppgave om innvandringshistorien
til to klatremusarter i fem nordnorske
fjorder etter siste istid basert på DNA-
analyser.
– Jeg har vært studiekonsulent på
UiT for geologi og deretter medisinsk
biologi før jeg de siste åtte årene har
vært studiekonsulent/ rådgiver på
Norges fiskeri­høgskole. Jeg sykler,
løper, ski bortover og nedover, fisker
og padler og liker allsidig friluftsliv og
har derfor funnet Tromsø som en per-
fekt plass å bo for den slags sysler,
forteller Romsaas.
Nina
Schneider
- ny på
Eiendom
Nina Schneider skal arbeide med park,
grønt og uteromsprosjekter i kommu-
nen. Nina er utdannet landskapsarki-
tekt fra Tyskland. De siste fire årene
har hun vært ansatt i Byutvikling der
hun blant annet har jobbet med saks-
behandling og reguleringsplaner.
Sigrid Westerås
Jorid Alstad
Gøril Brox
September 2011
Innblikk
27
NYTT OM NAVN