Page 25 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Trim for ansatte på
Kvaløyskolene
Skolene Storelva, Selnes, Sandnes-
sund, Slettaelva og Kaldfjord på Kval-
øya har samarbeidet i flere år i faglig
sammenheng.
– I år utvidet vi samarbeidet med
trimkveld der ansatte møtes på Selnes
skole en gang i uka. Der leder lærer
Marit Johnsen ved Kaldfjord skole
treninga. Treninga er lagt opp med
kondisjon og styrketrening på et nivå
som er tilpasset alle, sier rektor ved
Sandnessund skole Bente Gebhardt,
og tilføyer at hun håper trimkvelden blir
godt besøkt utover høsten.
Tekst: eva.meyer.hanssen@
tromso.kommune.no
De ansatte ved Kvaløyskolene har funnet flere samarbeidsveier; nemlig trim.
Foto: Sandnessund skole
Fikk
frukt­
kurv
Barne- og ungdomsarbeiderlær-
ling Kamilla Landbakk Gjerp, fikk
en påskjønnelse av HMS gruppen i
Tromsdalen barnehage for null fra-
værsdager i barnehageåret 2010-
2011. Dette syntes HMS gruppen var
verd en fargerik fruktkurv. Tromsda-
len barnehage ønsker Kamilla lykke
til videre i arbeidslivet!
Camilla Landbakk Gjerp
Foto: Tromsdalen barnehage
Har du en lys idé?
Er det et tiltak på
din arbeidsplass
som du gjerne skulle
ha gjort noe med?
Er du engasjert og
nytenkende? Da bør
du søke «Frie midler».
Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Troms (USHT) har
fokus på at sykehjem og hjemmetje-
nester skal være lærende organisa-
sjoner der fagutvikling er en naturlig
del av jobben. «Frie midler» innebæ-
rer at helsepersonell og andre kan
søke støtte for å gjennomføre fagut-
viklingsprosjekter ut fra utfordringer
i deres egen arbeidshverdag. Pro-
sjektene skal ha som mål å fremme
faglig utvikling og dermed bidra til økt
kvalitet på behandlings-, omsorgs- og
pleietilbudet som gis i tjenesten.
Hvem kan søke?
Midlene er tilgjengelige både for hel-
searbeidere og andre aktuelle fag-
personer i kommune­helsetjenesten i
Troms fylke og for samarbeidspart-
nerne (Universitetet i Tromsø, Uni-
versitetssykehuset i Nord-Norge og
videregående skoler i Troms fylke).
Innspill og forslag til aktuelle prosjek-
ter fra frivillige organisasjoner og/eller
pårørende vil også bli velvillig mottatt.
Mer informasjon og søknadsskjema
finnes på www.tromso.kommune.no/
usht-troms
Søknadsfristen er
15. november 2011.
Tekst og foto: Kirsti Hagen, Utviklings-
senter for sykehjem i Troms
Gerd Pedersen, Torun Stenhaug og Maria F. Sørensen fra Omsorgstjenesten Jade-
veien på kurset «Gøy å jobbe i fagprosjekt» i 2010. Tilsvarende inspirasjonskurs blir
avholdt 25. oktober i år.
September 2011
Innblikk
25
KOMMUNEN RUNDT