Page 23 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Heidi Aarmo Lund
Satser på praksis
Heidi Aarmo Lund er
i gang med arbeidet
som skal sørge
for at helsefaglige
studenter får mye
praksis i kommune­
helsetjenesten.
Aarmo Lund begynte i stillingen som
hovedkoordinator for praksis og kom-
petanse 1. august.
Stillingen bunner ut en samarbeids-
avtale som dekan Arnfinn Sundsfjord
og ordfører Arild Hausberg inngikk i
februar. Avtalen skal sikre helsefag-
lige studenter mye praksis i kommu-
nehelsetjenesten, og legger til rette for
godt samarbeid innen utdanning, fors-
kning og formidling. En konkretisering
av avtalen er at man går sammen om
stillingen som hovedkoordinator for
praksis og kompetanse.
Stillingen skal bidra til at Helsefakul-
tetet ved Universitetet i Tromsø har god
informasjon om helse- og omsorgstje-
nesten i Tromsø kommune i forkant av
praksisutplassering av studenter.
Aarmo Lund er sykepleier med vide-
reutdanning i eldreomsorg, og har også
pedagogisk utdanning. Hun kjenner
kommunale enheter fra samarbeid om
eldre pasienter, og fra undervisnings-
og veiledningsoppgaver i både videre-
gående, fagskole og høyskole.
– Samhandlingsreformen flytter
mer behandling og oppfølging over til
kommune­helsetjenesten. Derfor er det
naturlig at kommunen i framtida skal ta
i mot enda flere studenter til praksisstu-
dier. I tillegg har vi solide utfordringer
på å utdanne nok personell, sier Aarmo
Lund.
Nordiske byplanleggere med
råd til Tromsø
I august var byplanleg­
gere fra våre naboland,
samlet i Tromsø for
å diskutere Tromsøs
byutvikling.
Byutvikling var vertskap for sine
skandinaviske kolleger i Nordic City
Network de tre dagene besøket varte.
De beskrev Tromsø som en stor liten
by, med et viktig potensial som arktisk
hovedstad. Og de lot seg merke av
Tromsøs åpenhjertighet.
Nettverk
Hovedfokus for konferansen var betyd-
ningen av nettverk i planlegging, sam-
handling med Universitetet og andre
sentrale aktører om byens fremtidige
utvikling. Både ordfører Arild Hausberg
og rektor Jarle Aarbakke imponerte
gjestene med å fortelle om hva Tromsø
har utrettet som by, samt redegjorde på
en ærlig måte at vi kan forbedre sam-
handlingen mellom byen, universitet og
næringslivet med flere.
Tilbakemeldinger
Byene fra Nordic City Network fikk
utforske sentrale byområder, i sentrum
og mellom universitetet og sentrum.
Deres tilbakemeldinger til kommunen
etter sitt korte besøk er tydelig:
• Sats på sammenhengende
strukturer som forbinder viktige
elementer i byen
• Få på plass en attraktiv strand-
promenade gjennom hele sen-
trum
• Synliggjør universitetet i sentrum
• Tenk blandete funksjoner for å
skape byliv og møteplasser
• Ta vare på viktige kvaliteter i det
historiske Tromsø
• Utnytt byens relasjon til sine
storslåtte naturomgivelser
• Etabler et strategisk forum for
beslutningstakere i de store
organisasjonene
• Inviter med deltakere fra univer-
sitetet og byen for øvrig i plan-
prosesser
eva.meyer.hanssen@tromso.kommune.no
Nordic City Network på besøk i Tromsø.
Foto: Maren Thorstensen
September 2011
Innblikk
23
KOMMUNEN RUNDT