Page 22 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Minnerike uker
på Alfheim
aktivitetshus
Sommerklubben hadde fem fantastiske
uker på Alfheim aktivitetshus i år.
– Hver uke hadde vi eget tema og
siste uke var temaet kjærlighet. Denne
uka ble spesiell i år etter det som
hendte på Utøya og i Oslo. Det blei ei
uke med mye omtanke, vennskap, soli-
daritet og nestekjærlighet. Vi tok opp
tragedien med våre brukere, snakket
mye sammen, tente lys og hadde ett
minutt stillhet i likhet med resten av
Norges befolkning. Vi laget et «Klem-
mehjørne» til avslutningskaféen vår
«Café Latter», der alle som ønsket det
kunne klemme hverandre, sier leder av
aktivitetshuset Lillian Sørem. Hun kan
fornøyd konstatere at kaféen hadde 60
besøkende i år.
Brukerne rakk også en ukestur til
Skellefteå og en ukestur til Bardu.
TV-aksjonen 2011
Midlene fra årets
innsamling som går av
stabelen 23. oktober,
vil gå til Norsk
Folkehjelp og deres
arbeid med å rydde
miner og klasebomber.
Kommunekomiteen for TV-aksjonen
hadde sitt første møte 23. august
for å starte opp arbeidet fram mot
aksjonen. Norsk Folkehjelp er en av
verdens største humanitære mineryd-
deorganisasjoner og rydder eksplosi-
ver i 15 land. Miner og klasebomber
utgjør en daglig trussel og hindring
for utvikling i mer enn 70 land ver-
den over. For kun 20 kroner kan man
rydde en kvadratmeter. Norsk Folke-
hjelp vil bruke pengene fra TV-aksjo-
nen til mine- og eksplosivrydding
i seks land: Bosnia-Hercegovina,
Libanon, Laos, Vietnam, Sør-Sudan,
­Tadsjikistan og minehundsenteret i
Sarajevo.
TV- aksjonen er mulig takket være
tusenvis av frivillige i hver eneste
kommune, by og grend i hele landet
og sammen utgjør det verdens stør-
ste dugnad. TV-aksjonen inviterer til
stafett for næringsliv og organisasjo-
ner med konkurranse mellom kom-
muner og fylker. Stafetten avsluttes
på aksjonsdagen 23. oktober. Du kan
følge konkurransen og gi ditt bidrag
på nettsiden www.tva2011.no
Mer informasjon finner du på www.
blimed.no – her kan du også melde
deg som bøssebærer.
NRKs nettsted: http://nrk.no/tvak-
sjonen
Du kan også følge TV-aksjonen på
www.facebook.com/tvaksjonen
Sommerskole for dansere
og strykere
Ved Kulturskolen
ble det gjennomført
sommerskoler for
dansere og strykere i
starten av august.
Her var det samlet cirka 200 barn og
unge fra hele landsdelen, herav en
delegasjon på 40 gjester fra Tromsø
kommunes vennskapsby Arkhangelsk.
Deltakerne spilte og danset en hel
uke til ende med øvelser fra morgen
til kveld.
Dansekurset Polardans hadde også
besøk av 20 dansere fra Oslo. Slik utø-
vende dansekurs som Kulturskolen i
Tromsø arrangerer, mente de at man
ikke finner maken til i Norge. Samti-
dig med kursene ble det underskrevet
en fornyet vennskapsavtale mellom
Arkhangelsk Music School No. 1 of
Barents region og Kulturskolen. Det
ble også inngått en vennskapsavtale
med Danseensemble Druzhba. Disse
avtalene er nå knyttet opp mot den
generelle avtalen som er inngått mel-
lom Tromsø kommune og Arkhangelsk
tidligere i år.
Sommerkursene ble avsluttet med stor konsert og danseforestilling i Kulturhusets
store sal.
Anna M. Bamba og Miriam Karagøz gir hverandre en god klem.
Foto: Alfheim aktivitetshus
Aksjonsgruppa samlet på første møtet 23. august.
Foto: eva.meyer.hanssen@tromso.kommune.no
22
Innblikk
September 2011
KOMMUNEN RUNDT