Page 8 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

– At både pårørende og ungdom har hatt en person de har kunnet henvende seg til har nok gjort hverdagen enklere, sier Lisbeth Straumsnes, koordinator for Tromsø
kommunes oppfølging av tromsøværingene som var på Utøya.
Tilbake i klasserommet
22. august startet det
nye skoleåret. Sju av
ungdommene som
var til stede på Utøya
går på Kongsbakken
videregående skole.
– Vi fikk en melding fra inntakskon­
toret i Fylkeskommunen før skolestart
om hvilke av våre elever som hadde
vært på Utøya, og hvem som var
berørt av det som hendte der, sier
Kari-Anne Sæther, utviklingsleder på
Kongs­bakken videregående skole.
Uka før skolestart kalte man inn de
utsatte elevene til et møte med rektor
og Sæther, for å diskutere hvordan de
ønsket at skolestart skulle foregå.
– Det kom en del anbefalinger fra
Utdanningsdirektoratet, men vi ønsket
at våre elever skulle få bestemme selv
hvordan de ønsket å gjøre det. Ingen
reagerer likt på slike situasjoner, og
det som føles riktig for én person er
ikke nødvendigvis riktig for en annen.
På Kongsbakken startet de dagen
ute i skolegården med å flagge på
halv stang. En elev som var engasjert
i AUF, og dermed kjente mange av
de berørte, holdt en tale, før rektor
ønsket velkommen til et nytt skoleår.
Før elevene gikk inn til klasserom-
mene ble ­flagget ­heiset til topps.
– Flere av elevene var nemlig opp-
tatt av at skolestart skulle være noe
­positivt, og man ønsket å markere
­starten på noe nytt. Derfor ønsket
de ikke å ta fatt på det nye skoleåret
mens man flagget på halv stang.
Mestring på skolen
Da lærerne kom tilbake på jobb etter
sommerferien, ble det holdt et informa-
sjonsmøte av Lisbeth Straumsnes fra
Tromsø kommune og Kristin Fastvold
som er leder for PPT i fylkes­kommunen.
Lærerne ble da fortalt hvem de sju elev-
ene som hadde vært på Utøya var, og at
det i tillegg var flere elever som hadde
mistet slektninger eller nære venner.
– Fastvold snakket om hva man som
lærer kan gjøre når man har elever i
klassen som har vært igjennom en så
dramatisk situasjon. Blant annet regner
man med at de er ukonsentrerte, at de
sover dårlig og at de kan være vare for
visse temaer som blir tatt opp i klasse­
rommet.
Månedlige møter
Skoleledelsen bestemte seg for å ha
et månedlig møte, hvor alle de berørte
elevene inviteres til lunsj på rektors
kontor slik at man kan høre hvordan
det går. Møtet i september ble blant
annet brukt til å snakke om mulighet
for leksehjelp for de elevene som har
konsentrasjonsproblemer.
– Vår jobb er å tilrettelegge for at alle
elevene våre på best mulig måte skal
gjennomføre videregående skole. Vi
ønsket innspill fra elevene og det ble
ytret ønske om individuelle samtaler om
mestringsstrategier. Derfor fikk vi PPT
på banen og de ordnet et slikt tilbud til
de som ønsket seg det.
Noe av det viktigste framover vil
ifølge Sæther være å ha fokus på de
månedlige møtene, som hun tror vil
bestå i lang tid framover.
– Disse elevene skal leve i denne
situasjonen lenge, og man kan regne
med at det blir en vanskelig periode til
våren når rettsaken setter i gang for
fullt. Derfor er det viktig at vi fortsetter
å møtes så lenge de synes det er viktig.
For det er jo langtidsvirkningene vi er
bekymret for. Nå har de vært så opptatt
8
Innblikk
September 2011
Hovedsak: Etter utøya