Page 19 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Tromsø
kommune får
skryt
Universitetssykehuset
Nord-Norge gir
Tromsø kommune mye
av æren for at antallet
korridorpasienter ved
sykehuset har gått
ned.
På 9. plan ved Universitetssykehuset
Nord-Norge i Tromsø ligger en felles
sengepost for gastro, nyre og geriatri.
Avdelinga har 14 sengeplasser, og det
er rolig stemning når Innblikk kommer
innom avdelinga rundt middagstid.
Slik har det ikke alltid vært. Før kunne
avdelinga ha flere korridorpasienter
som lå på sykehuset mens de venta
på å få rehabiliteringstilbud i hjemkom-
munen.
– Vi har ikke lenger korridorpasienter
på denne avdelinga. Tidligere kunne vi
ha opptil 20 pasienter som lå ved UNN
mens de venta på et tilbud fra kommu-
nene. Slik er det heldigvis ikke lenger,
sier sjef på Medisinsk klinikk, Markus
Rumpsfeld, som mer enn gjerne deler
æren for dette med Tromsø kommune.
Kommunale tilbud viktige
UNN er nemlig avhengig av at de ulike
kommunene har et tilbud til pasien-
tene før de skrives ut fra sykehuset.
En stor andel av disse pasientene
hører hjemme i Tromsø kommune.
Derfor åpna kommunen i vår et eget
tildelingskontor ved UNN for nettopp
å kunne følge opp de utskrivingsklare
pasientene på en bedre måte. I tillegg
har kommunen oppretta fem nye reha-
biliteringsplasser for eldre som er for
syke til å dra hjem og for friske til å
være på sykehjem, slik at pasientene
skal bli godt ivaretatt.
– Vi har nå en fast person å forholde
oss til på Tildelingskontoret ved UNN,
og vi kommer tidligere i gang med å
tilrettelegge et tilbud for pasientene.
Det frigjør sengeplasser ved UNN og
det gir et bedre tilbud til pasientene
våre, forteller Rumpsfeldt.
Håper flere gjør som Tromsø
Nå håper klinikksjefen at flere kom-
muner vil legge til rette for et lignende
tilbud som Tromsø kommune. UNN er
i dialog med både Harstad og Narvik
kommune om å gjøre det samme som
i Tromsø.
– Det er en belastning å ligge på
sykehus når man ikke trenger det, og
kronikere vil helst være hjemme, sier
klinikksjefen, som mener at det gode
samarbeidet mellom UNN og Tromsø
kommune har gitt denne gruppa en
bedre hverdag.
– Det er bedre å være gammel og
syk nå enn for kort tid siden.
Tekst og foto: Inger Johanne Sæterbakk
Hillevi Knudsen, Markus Rumpsfeld med tre uker gamle Lea på armen og
kommunikasjonssjef Hilde Pettersen fra UNN skryter av tilbudet til Tromsø
kommune, som har ført til flere ledige sengeplasser ved sykehuset.
Nytt og bedre IT-senter
Alle ansatte på
IT-senteret er nå
samlokalisert på
rådhuset. Det skal gi
bedre og mer effektiv
datahjelp til de ansatte i
Tromsø kommune.
I 2010 ble Skolenes IT-senter SITS
organisert inn under IT-senteret, og nå i
sommer har de ansatte ved SITS pakka
sakene sine og flytta fra gamle lokaler på
Sydspissen, til IT-senteret i 4. etasje på
rådhuset. 32 ansatte sørger nå for at all
datahjelp til ansatte i Tromsø kommune
foregår herfra.
– Det er bra å få samla fagmiljøet på
et sted. IT-kompetanse er krevende og
man må hele tida oppdatere seg. At vi nå
har samlokalisert alle de ansatte på IT-
senteret, vil komme resten av de ansatte
i kommune til gode, mener IT-sjef Hen-
ning Augdal.
Organisert i team
IT-senteret har organisert seg litt anner-
ledes etter at de ble samlokalisert. Nå
er de ansatte delt inn i fem team med
ulike spesialområder. Et team er Data-
hjelpa som yter service til andre ansatte
med små og større utfordringer knytta
til IT. Datahjelpa har også fire teknikere
som reiser rundt i kommunen og hjelper
til med de IT-problemene som ikke kan
løses på telefonen. De skal gjøre mye av
jobben ute på skolene som SITS tidligere
gjorde, selv om det meste av jobben skal
gjøres fra IT-senteret på rådhuset.
– Saker som kommer inn registreres
av Datahjelpa og skal primært løses
der, men noen spørsmål må gå videre
til de som er spesialister på ulike felt.
Alle ansatte på IT-senteret har en basis-
kompetanse som gjør at de kan svare
på vanlige dataspørsmål. Men vi er også
opptatt av å ha spesialister, sier Augdal
som forteller at IT-senteret har et stabilt
og sterkt fagmiljø med høg kompetanse.
– Ved å få all IT-kompetansen samlet
på ett sted slik, som vi nå har fått til, er vi
i stand til å gi alle IT-brukerne i Tromsø
kommune en bedre og raskere oppføl-
ging enn vi klarte tidligere. Årsaken til
det er at vi kan bruke personellet mer
rasjonelt.
Flere store satsninger på gang
Alle ansatte i Tromsø kommune skal nå
flyttes over på et fellesnett slik ikke noen
ansatte er i «Tromkom» og noen i «Trom-
soskolen» slik som i dag. Det vil også bli
økt fokus på sikkerhet framover, for de
mange ansatte som håndterer sensitiv
informasjon i arbeidshverdagen sin. I
løpet av høsten skal det også den nye
kontorpakken Office 2010 installeres,
og litt senere også operativsystemet
Windows 7. Mye å henge fingrene i,
med andre ord, men det bekymrer ikke
IT-sjefen.
Tekst og Foto: Inger Johanne Sæterbakk
Slik får du datahjelp
Gå inn på kommunens intranett,
hvor du i venstremargen finner
et skjema du kan fylle ut.
Du kan ringe telefon 77 79 09 99
Eller du kan sende en e-post til
datahjelpa@tromso.kommune.
no
– Jeg håper og tror at de ansatte vil oppleve at vi har blitt mer effektive etter
samlokaliseringa, sier Henning Augdal.
September 2011
Innblikk
19
aktuelt