Page 20 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Friskuser i
Riga
Remiks ønsker å bidra til å holde sine
ansatte i godt humør og god fysisk
form. For et år siden ble det derfor
besluttet at de skulle trene seg opp til
å delta i Nordea Riga Marathon. Den
22. mai i år reiste over 40 ansatte på
en velferdstur som var noe mer fysisk
krevende enn normalt. Alle deltok på
ulike distanser; 5 km, 10 km og halv-
maraton. Turen var finansiert dels via
bedriftens avsatte velferdsmidler og
dels via ansattes egenandeler.
– Stemninga var stor under løpet,
og uten tvil har tiltaket bidratt til å øke
trivselen og samholdet i Remiks. Flere
ansatte har allerede ytret ønske om
deltakelse neste år, sier administre-
rende direktør, Bård Jørgensen.
Oppvarming er viktig. Vidar og Raymond viser hvordan det gjøres.
Foto: Roger Jørstad, Remiks Produksjon
En organisasjon i
rivende utvikling
Når kommunestyret den 19. oktober
velger å gå over til en parlamentarisk
styringsmodell har jeg vært rådmann i
vel fem år. Det har vært spennende og
utfordrende år, og jeg har opplevd en
organisasjon i rivende utvikling.
Jeg har lyst til å trekke frem
noen
av de mange gode opplevelser jeg har
hatt i denne tiden. I løpet av disse fem
årene har det blitt bygd mange nye
barnehager, og kommunen har nå plikt
til å tilby barnehageplass. Videre har
kommunen nå finansieringsansvar
også for private barnehager. Vi var
én av de første store kommunene
som kunne rapportere om full barne-
hagedekning. Vi har renovert skoler
og bygd nye skoler. Samarbeidet med
andre utdanningsinstitusjoner som
videregående skoler og universitet
er blitt tettere, og vi har blant annet
fått universitetsskoler. Innenfor pleie
og omsorg har vi nå et tildelingskon-
tor som fatter alle vedtak, og vi har
fått en avdeling av tildelingskontoret
vårt plassert på Universitetssykehu-
set Nord-Norge (UNN). Samarbeidet
med andre aktører innenfor våre store
og primære sektorer er styrket, og vil
ytterligere styrkes i fremtiden.
Noe av denne samarbeidsånden
byg-
ger vi på innenfor andre sektorer også.
Prosjektet «Attraktive Tromsø», som
er til politisk behandling i disse dager,
peker nettopp på at vi kan forsterke
Tromsø-samfunnets sterke sider ved
ytterligere samarbeid og samhandling
mellom byens aktører.
Tromsø er et godt sted å bo:
Vi har et
rikt idretts- og kulturliv. Vi har en fantas-
tisk natur rundt oss, og vår egen grønne
lunge på toppen av Tromsøya. Prosjek-
tet Tromsømarka har som målsetting å
forsterke de gode kvalitetene som er i
vårt nærområde, og gjøre områdene
tilgjengelig for ennå flere innbyggere.
Også dette prosjektet gjør vi i samar-
beid med andre aktører.
Ved hjelp av spillemidler har vi fått eta-
blert mange nye kunstgressbaner og vi
har fått åpnet vår første ishall. Vi har de
siste årene fått mye positiv oppmerk-
somhet om utviklingen vi har gjort av
vårt nettsted, og senest i høst ble det
slått fast at Tromsø er en av landets aller
beste kommuner på nett. Det er viktig i
en kommune med svært ung befolkning.
Organisasjonen har møtt
mange
utfordringer i disse vel fem årene. Det
er et privilegium å være øverste leder i
en så stor og mangfol-
dig organisasjon som
Tromsø
kommune.
En organisasjon med
engasjerte og faglig
kompetente ansatte
innenfor et bredt spek-
ter av områder. Jeg har
vært heldig å ha mange
dyktige kollegaer rundt
meg, og er takknemlig
for den lagånd som er
vist i organisasjonen
når nye utfordringer har
banket på døra.
Så vil nok noen hevde
at det ennå er mange
utfordringer for Tromsø
kommune, og det er
jeg enig i! Som øverste
leder i en organisasjon
er det ikke min jobb å
fjerne utfordringene,
men å sette organisa-
sjonen i stand til å takle utfordringene
når de kommer. Det opplever jeg at vi
har lykkes med, og jeg tror det er et godt
grunnlag for videre innsats.
Jeg vil derfor
rette en stor takk til dere
alle for at dere har bidratt til dette. Tromsø
­kommune leverer hver eneste dagmange
og gode tjenester, og det er en stolt råd-
mann som forlater stillingen 19. oktober.
Gøril Bertheussen
rådmann
Deltok på
I FORM-løpet
Birgitte Norberg, Line Figenshou og
Anne-Mette Selnes fra Tromsdalen bar-
nehage deltok i I FORM-løpet i Oslo,
18. juni.
– Rundt 1500 spreke damer i alle
aldre inntok Grünerløkka denne lør-
dagen, og både været og beina holdt!
Vi satser på at dette blir en årlig tradi-
sjon, sier Birgitte Norberg i Tromsdalen
barnehage.
20
Innblikk
September 2011
KOMMUNEN RUNDT
Rådmannens hjørne