Page 5 - Tromsø Kommune - Innblikk

SEO Version

Prosjekt
vandrevakt
Omsorgstjenesten
Langnes ønsker å få
bukt med overtid og
sykefravær ved å ta i
bruk fire vandrevakter.
Disse skal settes inn
der det er behov.
– Vandrevaktene skal gå på tvers av
de forskjellige avdelingene. De skal for
eksempel brukes til å dekke opp der
det er kortidssykefravær. Eller de kan
være med på å lette hverdagen der
det er fare for overbelastning, forteller
prosjektleder Trine Helberg.
Sykefraværet ligger på 12 prosent,
og hun har stor tro å at prosjektet kan
være med å få dette tallet ned.
– Ved å øke grunnbemanningen
håper vi å spare penger. Det brukes
allerede mye på overtid. I tillegg kan
det være vanskelig å få vikarer på kort
tid.
– Mindre belastning
– Hvis en ansatt blir syk i løpet av
natta, er det vanskelig å finne folk som
kan stille på morgenen. Med en base
på Gimleveien med fire vandrevak-
ter vil vi få dekket noe av det akutte
behovet som kan oppstå, sier hun.
Vandrevaktene skal også kunne gå
inn i avdelinga mens de andre ansatte
frikjøpes fra sine oppgaver. Det være
seg møtevirksomhet, HMS der man
må være to hjelpere på avdelingen
eller oppdatering på fag.
Allsidig hverdag
I første omgang skal vaktene kun gå
på dagtid. En vil ha ansvarsvakt og
organisere dagen etter behovene
som blir innmeldt.
– Det kan i praksis bety at en van-
drevakt jobber hele dagen på én
avdeling, eller at vedkommende kan
bli sendt fra morgenstell på en avde-
ling, til å følge en pasient på en annen
avdeling til lege.
Helberg og enhetsleder Arne Kjell
Johansen håper at dette også kan
bidra til at avdelingene skal bli enda
tettere, og at de skal utveksle gode
råd.
– Hvis det er noe som fungerer bra
på ei avdeling, kan det overføres til
ei anna avdeling. Nå får vi noen som
jobber på tvers av avdelingene, og
kan gjøre seg erfaringer, sier de.
Informasjon
I forkant har de lagt stor vekt på infor-
masjon og inkludering av de ansatte.
– De ansatte har vært veldig enga-
sjerte, og har tatt del i prosjektet. Det
har vært viktig å være inkluderende
og informere mye slik at det ikke blir
noen overraskelser.
I skrivende stund holder Omsorgs­
tjenesten på med ansettelser av de
fire stillinger. Elleve søkere internt har
meldt sin interesse.
– Det betyr igjen at vi må ansette
nye folk i deres jobber. De ønsker vi å
rekruttere fra ALLO som er helsefag-
arbeidere vi selv har utdannet. På den
måten knytter vi sammen to prosjekt,
sier ­Johansen.
Tekst og foto: Renate Alsén Øvergård
En egen bil er på plass som vandrevaktene skal benytte seg av. Bak rattet sitter
enhetsleder Arne Kjell Johansen. Prosjektleder Trine Helberg har stor tro på
prosjektet.
Framtidas
politikere
Under den årlige
ungdomskonferansen
på Tvibit lærer
elevrådsrepresentanter
fra hele kommunen
hvordan de skal bli
hørt.
– Skriv ned alt det din drømmeskole
innholder!
17 år gamle Mads Adrian Hansen
står foran ei forsamling med omlag 30
ungdommer fra hele Tromsø. Ungdom-
mene har det til felles at de er elevråds-
representanter på skolene sine, og de er
samla på Tvibit for å ha workshops og
lære mer om hvordan de kan påvirke.
Gjennomføre prosjekter
– Det er en ting å være engasjert. En
annen ting er å gjennomføre prosjekter.
På Ungdomskonferansen lærer elev-
rådsrepresentantene om prosessarbeid
og hvordan man jobber fram en sak, forteller Mads
Adrian.
Han er sekretær for Tromsø ungdomsråd som
arrangerer konferansen, og har også vært med-
lem der siden 2008. For han starta engasjementet
med elevrådsarbeid. Superengasjert som han er,
syns han det er gøy å lære bort til andre.
– Gjennom denne workshopen skal vi tenke
stort og etter hvert finne realistiske prosjekter som
vi kan jobbe med å gjennomføre.
Komme med forslag
Rundt bordene i salen på Tvibit har både store og
små tiltak havna på papiret til de ulike gruppene.
Vifte på begge skolekjøkkenene, flere chilleplas-
ser og kunstgress på fotballbanen er blant tilbu-
dene på elevenes drømmeskoler.
Eline Engås fra Grønnåsen skole og Victor Nico-
lai Larsen Jørgensen fra Kvaløysletta, er begge
på ungdomskonferansen for første gang.
– Det virker veldig interessant, og neste år kan
det også hende at vi stiller til valg til ungdomsrå-
det, sier de to 9. - klassingene.
Tekst og foto: Inger Johanne Sæterbakk
Mads Adrian Hansen leder Ungdomskonferansen 2011, der blant
andre Eline Engås og Victor Nicolai Larsen Jørgensen deltar.
September 2011
Innblikk
5
aktuelt